Vedtægter

Vedtægter for Holbo Herreds Væverforening

Holbo Herreds Væverforening

 

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Holbo Herreds Væverforening og hjemsted er Gribskov Kommune.

Stk. 2

Foreningen er medlem af Fora.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

- at fremme, nytænke og vedligeholde interessen for tekstile

  håndværk og andet kunsthåndværk

- at erhverve viden gennem kurser, foredrag og ekskursioner

- at drive kursusvirksomhed indenfor ovennævnte emner

 

§ 3 Medlemmer

Alle kan blive medlem af HHV hvis de kan tilslutte sig formålet.

Der kan tegnes medlemskab som enkeltperson eller som par.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes normalt i februar måned og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med mindst følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af medlemskontingenter (enkelt/par)
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
  8. Beretning fra Kursusafdelingen
  9. Fremlæggelse af Kursusafdelingens reviderede regnskab
  10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside samt ved opslag i foreningens lokaler.

Forslag fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten.

Medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af en skriftlig motiveret dagsorden.

Stk. 3

Normalt vedtages beslutninger på generalforsamlingen ved et flertal af de fremmødte. Ved vedtægtsændringer skal dog mindst 2/3 af de fremmødte stemme herfor.

 

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant, to revisorer og en revisor suppleant for et år ad gangen.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 3

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. Udvalgene refererer til bestyrelsen, som har det endelige ansvar.

 

§ 6 Kursusafdeling

Stk. 1

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og udarbejder dennes ansættelseskontrakt. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Bestyrelsen kan vælge at ansætte en regnskabsmedarbejder.

Stk. 2

Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven.

Stk. 3

Skolelederen udarbejder katalog med kurser og foredrag og træffer de nødvendige aftaler med lærerne.

Stk. 4

Kursusafdelingen regnskab føres af kursusafdelingen i henhold til Gribskov kommunes tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision.

 

§ 7 Regnskab

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Kontingentet for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet nedsættes ved indmeldelse i sidste halvdel af et regnskabsår.

Stk. 3

Kassereren fører regnskab og opkræver kontingent.

Stk. 4

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valgt på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren i fællesskab.

Stk. 6

Foreningens medlemmer samt foreningens bestyrelse hæfter ikke for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

§ 8 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1

Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 3 uger efter den første.

Stk. 2

Fora skal orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

Stk. 3

Hvis nedlæggelsen af foreningen er lovligt besluttet, fordeles formue samt de af foreningens ejendele, som ikke sælges til medlemmerne, mellem Fora, Vævekredsene i DK og Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi.

 

§ 9 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft efter godkendelse på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2019. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

 

 Holbo Herreds Væverforening
Helsingevej 64 F
Blistrup
3230 Græsted

Skoleleder: Eva J. Press

Telefon: 61684396

Mail: kursusafdeling@hhv.fora.dk

CVR: 12843038

Formand for HHV: Merete Stavnsbjerg Kan træffes på mail: merete@hhv.fora.dk eller tlf: 21737257 .


Medlem af Fora