Vedtægter

Vedtægter for Holbo Herreds Væverforening

§ 1
Foreningens navn er “Holbo Herreds Væverforening”,  og dens formål er at stimulere interessen for vævning, tekstil og kunsthåndværk. Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune. Holbo Herreds Væverforening er medlem af FORA..

§2
Alle kan blive medlem af Holbo Herreds Væverforening hvis de kan tilslutte sig formålet.

§3
I februar afholdes generalforsamling, som indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Der udføres referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden og dirigenten.

§4
Dagsorden ved generalforsamling:

1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Fastsættelse af medlemskontingent.
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.  Valg af 2 revisorer.
8.  Eventuelt.

§5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer anmoder herom. Samtidig indgives dagsorden.

§6
Medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, har stemmeret på generalforsamlingen.

§7
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at henholdsvis 3 eller 2 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne.

§8
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens økonomi.

§9
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§10
Kassereren fører regnskab og opkræver kontingent. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§11
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Ved opløsning træffer bestyrelsen bestemmelse om fordeling af foreningens formue.

§12
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendte dagsorden, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Vedtaget med vedtægtsændringer på HHV generalforsamling 23.2.2016.

KONTAKT


Holbo Herreds Væverforening
Toftegårdsvej 6
Udsholt
3230 Græsted

Telefon: 21241956

Mail: formand@hhv.fora.dk

CVR: 12843038

Skoleleder for HHV: Flemming Christensen - Kan træffes på: mail: kursusafdelingen@hhv.fora.dk tlf: 40457485

Medlem af Fora